Systemen Certificeringen

BRL 7000

Wat is BRL 7000?

BRL is een afkorting voor BeoordelingsRichtLijn.

BRL 7000 is een richtlijn met eisen over de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

Een BRL 7000-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat een organisatie voldoet aan de betreffende eisen uit de BRL 7000.

Meer info via: SIKB

Heeft u een BRL 7000-certificaat nodig?

Voor (mogelijke) opdrachtgevers is een BRL 7000-certificaat een belangrijk selectiecriterium om met u zaken te doen.

Een opdrachtgever en/of de houder van de Wbb-beschikking (Wet bodembescherming) en het bevoegd gezag mogen van een aannemer die werkzaamheden onder dit certificaat aanbiedt, verwachten dat deze aannemer de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem op een correcte manier uitvoert. Het certificaat bewerkstelligt dat de aannemer een goede kwaliteitsborging voert ten aanzien van alle in de BRL genoemde aspecten.

Welk niveau BRL 7000-certificaat?

Naast een BRL 7000-certificaat zijn ook één of meerdere protocollen van toepassing. Welke protocollen voor uw organisatie van toepassing zijn is afhankelijk van betreffende activiteiten. De toepassingsgebieden / protocollen zijn:

  • 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
  • 7002: Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden
  • 7003: Uitvoering waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem
  • 7004: Tijdelijke uitplaatsing van grond

BRL 7000 stelt ook eisen over een kwaliteits- en veiligheidssysteem. Dit kunt u aantoonbaar maken met een ISO 9001- en VCA*/**-systeem c.q. -certificaat.

Werkwijze Van Rossum Advies?

De volgende stappen zijn afhankelijk van de organisatie en de wensen:

  • Intake: Verkrijgen van specifieke documenten en informatie van de organisatie.
  • Documenten (m.b.t. BRL 7000-eisen) opstellen, aanleveren en bespreken.
  • Actie-begeleiding geven aan met name de coördinator en/of andere werknemers. Bijvoorbeeld m.b.t. certificerende instantie.
  • Verplichte interne audit(s) uitvoeren.

Bij de volgende stappen kunnen wij u ook adviseren:

  • Externe audit-begeleiding geven tijdens het bezoek van een certificerende instantie.
  • Onderhoudsbegeleiding nadat het systeem is opgesteld/gecertificeerd.